Glockenspitz, Krefeld

Addresse:
Glockenspitz 352, 47809 Krefeld